Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 

Genoemde Burgemeester van der Waijfort werd 1 Januari 1838 benoemd en in December 1849 ontslagen. Omdat hij tegelijk Notaris was. De gelijktijdige uitoefening der functies van Burgemeester, Secretaris en Notaris werd door de Kroon niet raadzaam geacht.
Vóór den heer van der Waijfort was Burgemeester de heer J. J. de Reus van 1822-1837. Dit was het
eerste hoofd onzer gemeente welke betiteld werd met Burgemeester. Voordien kenden we van 1799- 1822 den heer W. van den Broek als Schout van Ridderkerk. Vóór hem stond de heer J. Plaisier van 1796-1799 als Schout. De beschikbare bronnen laten ons verder in den steek en we kunnen u dus geen namen van vroegere Burgervaders noemen.
Als we de Burgemeesters, welke Ridderkerk nà genoemde V. d. Waijfort hebben gediend, noemen,  dan komen er voor de ouderen onzer gemeente bekende namen naar voren. Zij die den leeftijd der zeer sterken nabij zijn, herinneren zich nog wel Burgemeester H. W. Metman, die in 1850 hier kwam
en in 1861 onze gemeente verliet, wegens benoeming van Notaris te Wateringen. Hij werd opgevolgd door den heer L. Kruijff, (welke onder de menschen van middelbaren leeftijd nog wel bekend zal zijn), welke 21 Mei 1861 benoemd werd en 20 December 1904 is overleden. Dit was de laatste Burgemeester die gelijk het ambt van Gemeente-Secretaris uitoefende.
Met de benoeming van zijn opvolger, de heer J. G. de Zeeuw (18 Maart 1905), werd met ingang van 1 Januari 1905 de zoon van den ouden Burgemeester, de heer L. Kruijff benoemd als Secretaris. Burgemeester de Zeeuw heeft 18 jaren onze gemeente gediend en onder diens leiding is Ridderkerk gaan groeien en uitgebreid. In de mobilisatiejaren werd er veel van hem gevergd en heeft toen op voorbeeldige wijze onze gemeente bestuurd. Op 18 Maart 1923 werd hij op zijn verzoek ontslagen en opgevolgd door den heer P. L. de Gaay Fortman, welke onze gemeente slechts een half jaar bestuurde, wegens benoeming tot Burgemeester te Dordrecht. Als opvolger werd op 14 December
1923 benoemd onze tegenwoordige Burgemeester, de heer J. W. Klein, die inmiddels zijn ontslag heeft aangevraagd tegen 1 Mei 1935.
Een der laatsten die in de Kerk werd begraven was Ds. J. H. van der Groe in 1818. Van diens opvolger Ds. J. Bonte lezen we dat hij in een gemetseld graf werd bijgezet op de nieuwe begraafplaats buiten de gemeente. Ook vinden we daar de laatste rustplaats van Ds. A. P. van Groningen, welke in 1861 is overleden. Eveneens de in onze herinnering voortlevende Ds. H. A. de Klerk, is aldaar begraven.
Ons dorp is, vooral in de laatste jaren belangrijk uitgebreid. De geschiedenis meldt ons dat in het jaar 1632 het Ambacht Ridderkerk, daar zijn dus onder begrepen Bolnes, Slikkerveer en Oostendam, 140 huizen telde. Honderd jaren later vond men er 279 en een korenmolen vermeld. In 1793 waren er al 310 huizen met 2650 inwoners en in 1839 was dit getal geklommen tot 4277. Rijsoord telde in dien tijd, terwijl het nog zelfstandig was, 32 huisgezinnen met totaal 160 inwoners. Thans is het getal dezer
gezamenlijke dorpen de 15.000 reeds gepasseerd.
In 1855 is het dorp Rijsoord, dat voordien een zelfstandige gemeente was, met Ridderkerk vereenigd.
Zoo waren er honderd jaar geleden in deze gemeente drie korenmolens, een leerlooierij en twee scheepstimmerwerven, waarvan die te Slikkerveer schepen bouwde voor de vaart op Oost- en West-Indië.
Een der hoofdmiddelen van bestaan was de vlasscherij, landbouw en veeteelt, welks beeld onze gemeente nog vertoont. Vooral in deze eeuw is de industrie met reuzenschreden vooruitgegaan en tot voor deze crisis heerschte er een ongekende drukte, waardoor vele werklieden zich in deze gemeente gevestigd hebben en de uitbreiding, vooral in de buitenwijken, noodzakelijk maakten, waardoor ook daar kerken en scholen verrezen.

 

Vervolg Uit de historie van Ridderkerk deel 5.