Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Wat er bleef staan na de brand in de Ned.Herv.Gemeente in 1920  waren slechts de muren en de gehavende toren.

 

Onze gemeente heeft het ook niet ontbroken aan verschillende rampen in haar allereerste opkomst, evenmin zijn ze haar in lateren tijd bespaard gebleven. Vooral de kerktoren heeft het meer dan eens moeten ontgelden, de laatste brand van 22 Maart 1920 ligt bij velen onzer nog versch in het geheugen. Bij dezen brand ging ook de grafkelder van den Ambachtsheer verloren.
In vroeger jaren werd onze gemeente menigmaal door watervloed bedreigd. In 1916 hebben vele woningen, buitendijks, weken in het water gestaan, omdat de kaden het begaven. Door aanlegging van de nieuwe haven is de toestand voor die bewoners veel verbeterd.
Ook heeft de roode haan zich in den loop der jaren niet onbetuigd gelaten. In 1708 brandden er in ons dorp acht huizen met schuren af en op 16 April 1731 trof een groote ramp onze plaats, daar er dien dag 33 huizen en 10 schuren een prooi der vlammen werden. In November werd de pastorie bedreigd, doordat een schuur met landbouwproducten, welke er naast gelegen was in de vlammen opging, doch gelukkig mocht de pastorie, destijds bewoond door Ds. van der Groe, behouden blijven. In 1808 ging te Slikkerveer een kapitale boerderij met bijgebouwen in vlammen op. In 1821 braken er niet minder dan drie branden uit, waarbij veel materieele schade werd toegebracht.
Vanouds waren er drie veren op Ridderkerk, één voor voetgangers over de Noord naar Alblasserdam, één over het Nieuwe Veer naar Kinderdijk en dat van Slikkerveer naar Krimpen a. d. Lek. De ouderen onzer kennen het laatste bootje, de Robert Fulton, welke die dienst onderhield nog wel.
Een van de voornaamste vervoersmiddelen was wel de marktschuit, welke ‘s Maandags naar Rotterdam en Donderdags op Dordrecht voer.
Ook kende men hier nog kermis, welk Zondags vóór 13 Juli begon, terwijl er een dag voor Paschen beestenmarkt werd gehouden en veertien dagen daarna werd herhaald, om twee weken later met een paardenmarkt te besluiten.
Zoo was de toestand voor honderd jaren. Wat is er op alle gebied veel veranderd. Wat een vooruitgang op technisch gebied, verbeeld je even het verkeer met de marktschuit of sjees van een eeuw terug. Hoe is Ridderkerk uit zijn isolement verlost, door onze moderne verkeersmiddelen. Onze voorouders zouden zich wel verbeelden in een sprookjesland te zijn, als zij nu de plaats hunner  inwoning eens konden aanschouwen.
Was er 100 jaren geleden nog maar één Hervormde Kerk waar allen zich heen spoedden op den dag des Heeren, en de kerkgangers een uur ver kwamen, (wat is het ons door de betere wegen gemakkelijk gemaakt), thans is deze Kerk uitgegroeid tot drie kerken. Zeker, we hebben nu drie Herv.
Kerken in de oude Ridderkerksche gemeente en toch hoe ligt deze eene kerk van 100 jaar geleden versnipperd, daar ook de afscheiding en de doleantie in onze Geref. Herv. Gemeente haar invloed lieten gelden.