Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Na het dempen van de sloot zou hier ruimte ontstaan om een trambaan aan te leggen.

 

Er is niets nieuws onder de zon! Want wist u dat er ruim een eeuw geleden in ons mooie dorp al eens een hevige discussie plaatsvond of er nu wel of niet een tramverbinding moest komen die via o.a. Bolnes, Slikkerveer en Ridderkerk, met Dordrecht zou verbinden? Het tracé was langs de voet van de Ringdijk, dus over de Benedenrijweg geprojecteerd.
In “De Fakkel”, Volksblad voor Ridderkerk en Omstreken, d.d. 18 september 1903 e.v. schrijft een zekere abc verschillende stukjes over dit onderwerp. “De Fakkel” was een uitgave van Het Nederlandsch Werklieden Verbond Patrimonium, Ring Ridderkerk. Dat werkliedenverbond was een voorloper van het huidige CNV. 
De schrijver begint zijn verhaal met een verhandeling waarom hij het “met gepaste vrijmoedigheid” oneens is met de gemeenteraadsleden van Ridderkerk. Leest u mee:

Onder de vele belangen, waar bij ook de werkman betrokken is, nemen ongetwijfeld de belangen der gemeente een groote plaats in. Wel is waar, dat tot dus ver daaraan niet veel aandacht werd geschonken, doch te dien opzichte is er tegenwoordig een niet geringe kentering te bespeuren. Van de plaats onzer inwoning kunnen wij spreken over een eertijds, toen geen werkman nog mocht stemmen voor den gemeenteraad, ja zelfs in de verte niet denken over zaken en besluiten, in den raad behandeld. 
De raad, uit de eerzaamste burgers saamgesteld, was een te verheven lichaam, en zulk een hoog college dan dat een eenvoudig werkman over de besprekingen en besluiten, door hem gevoerd of genomen, zich ook maar een flauw denkbeeld kon en mocht vormen. Dat was de gangbare gedachte van dien tijd, en niemand twijfelde er aan. Gelukkig zijn we bij den vooruitgang op elk terrein, op dit gebied óók vooruitgekomen.
Wel stemmen niet allen dit toe, doch feit is, dat vele burgers thans ruimer blik hebben en ook enkele onzer raadsleden in dit opzicht hun conservatief standpunt hebben gewijzigd, wel beseffende, dat de geest van den tijd door hen niet kan worden gekeerd, of aan banden gelegd. Wij meenen daarom met gepaste vrijmoedigheid dit gewijde erf te mogen betreden, en de zaken in onze raadzaal besproken en besloten, onder de aandacht onzer werklieden te brengen en die met een eenvoudig werkmansverstand te bezien en te beoordeelen. Zien wij verkeerd, och dat men ons dan broederlijk terecht wiize, en zegge hoe het dan wel is. 
Beginnen we met de zaken van den dag.
Reeds enkele malen werd er in den raad gesproken over het verleenen van subsidie voor den stoomtram Rotterdam – Dordrecht concessionaris: de heer van Oostenbroek. Wat al woorden werden daarover gewisseld en hoeveel bezwaren daar tegen geopperd! Zelfs in de raadsvergadering van 5 Augustus was men het over de behoefte zoo 'n tram, en het belang, dat onze gemeente daarbij heeft, op verre na niet eens.
Bezien we al die bezwaren van nabij.
Allereerst wordt het een onoverkomelijk bezwaar genoemd dat de tram langs den beneden rijweg zal komen en het gevaar voor het rijden met paard en rijtuig over den bovendijk (Ringdijk red.) dan te groot is. Dan, dat te Bolnes en Slikkerveer de sloot gedempt moet worden voor die tram, en hierdoor het kostelijke water voor de inwoners totaal verloren gaat. Vervolgens, dat een zoo dure grintweg, als de pas aangelegde, van Bolnes tot het dorp, zoo maar op eens door een tram wordt ingenomen.
Tenslotte, dat het gevaar van een tram zoo groot is, dat men letterlijk met menschenlevens gaat spelen, en het budget der armen noodeloos zal stijgen. Waarbij nog komt, dat de gemeente mede werkt, een bestaande lijn, van Fop Smit en Co, totaal te bederven. Wat kan nu tegen zulke bezwaren worden ingebracht, en hoe kunnen ze worden weerlegd?
Daar scheen werkelijk niemand toe in staat! Immers men besloot bij het vroegere besluit te blijven en liet die bezwaren voor wat ze waren. Is dat nu werkelijk alzoo? We gelooven neen. Voor het rijden op den bovendijk, als de tram beneden langs gaat, is er absoluut geen bezwaar. Alleen de lijn naar Schiedam geeft ons daarvoor ten volle waarborg. Nooit heeft men daar van ongelukken gehoord terwijl die tram nota bene ieder halfuur rijdt en ook het verkeer over den Schiedamschen dijk wel tienmaal zoo groot is, als in èèn deel onzer gemeente. Ook de demping der sloot te Bolnes en te Slikkerveer kan nooit een bezwaar maar in tegendeel een werkelijke uitkomst en een groote vooruitgang zijn. En dat wel in tweeërlei opzicht: Eerstens zou de gezondheid bevorderd worden van allen die daar wonen, en die bewoners zich gaarne de moeite getroosten, zoolang er nog geen waterleiding is, wat verder om water te loopen. Zeker is toch dat er een waterleiding komt, al weet niemand wanneer. In elk geval hoopt men van in 19 ….  (Op 11 april 1906 werd het waterleidingbedrijf in gebruik gesteld. Red.)

 

Vervolg De tram die er nooit kwam deel 2.