Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 
 
Op 6 september 1923 zou Hare Majesteit Koningin Wilhelmina haar vijfentwintigjarig regeringsjubileum vieren. In verband daarmede was een Comité voor het Nationaal Huldeblijk opgericht. Het Hoofdcomité had voor de verschillende provinciën provinciale comités ingesteld. Het Provinciaal Comité wendde zich tot de burgemeester met het verzoek een plaatselijk comité tot stand te brengen. Ze verzocht de namen op te geven van de personen, die het meest geschikt werden geacht om in zo'n comité zitting te nemen.
Deze zou het inzamelen der gelden op zich nemen. Het plaatselijk comité werd gevormd en bestond uit de volgende personen: C. Kruijt, arts, voorzitter; Jac. van Nes, vlashandelaar te Rijsoord; J. Herwijer, vlasser te Oostendam; P. Bothoff, sloepmaker te Slikkerveer; G.J. Fransen, scheepstekenaar te Bolnes; A.N. den Ouden, scheepsbouwmeester te Bolnes; J. Schop, onderwijzer te Ridderkerk; W. Nugteren Lzn, metaalbewerker te Ridderkerk; G. van Beek, kantoorbediende te Ridderkerk. Het comité beëindigde haar werkzaamheden in de maand mei. Na aftrek van alle gemaakte onkosten kon ze een bedrag van f 891,10 aan de algemene penningmeester overmaken.
De Commissie tot uitgave van een gedenkplaat te Utrecht had een plaat door de tekenaarillustrator Isings doen ontwerpen. De prijs bedroeg zeventien en een halve cent per stuk bij een afname van minstens honderd exemplaren. Het gemeentebestuur verleende medewerking aan de verspreiding van de gedenkplaten op de openbare scholen. In het totaal werden negen en zeventig gedenkplaten door de hoofden der scholen geplaatst.
Het bestuur van de Vereniging "Oranjedag" had mondeling aan het gemeentebestuur verzocht op het z.g. Groentje een muziektent en een Oranjeboom op het kruispunt Kerkweg-Lagendijk te mogen plaatsen. Deze vond geen termen het verzoek in te willigen. Wel werd vergunning verleend tot het plaatsen van een Oranjeboom op het z.g. Groentje. Ook verzocht het bestuur aan de gemeenteraad een bedrag van vijftig cent per leerling voor alle schoolgaande kinderen uit de gehele gemeente voor traktatie beschikbaar te stellen. Op 31 augustus en 1 september zou een kinderfeest georganiseerd worden. Dit zou in overleg en samenwerking met de hoofden van de negen scholen geschieden.
De gemeenteraad stelde het gevraagde bedrag beschikbaar. Daar het mogelijk was, dat niet alle scholen en besturen de traktatie door tussenkomst van de Vereniging zou doen geschieden, zou de uitkering en de verdeling der gelden door het college van burgemeester en wethouders geregeld worden. Door één der raadsleden werd voorgesteld een tapverbod op 31 augustus en 1 september in te stellen. De gemeenteraad besloot een verordening tot het tegengaan van drankmisbruik tijdens de viering van het regeringsjubileum vast te stellen. Ook werd besloten een meer behoorlijk portret van Hare Majesteit de Koningin in de raadzaal te plaatsen.
Namens de gemeenteraad verzond de burgemeester aan Hare Majesteit de Koningin het volgende telegram:
Aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden.
Mevrouw, Namens de Raad van Ridderkerk neemt de Burgemeester dier gemeente de vrijheid Uwe Majesteit bij Haar 25-jarig Regeringsjubileum de eerbiedige gelukwensen aan te bieden en bij vernieuwing de liefde en de gehechtheid aan het aloude Huis van Oranje te betuigen met de diepgevoelde wens dat Uwe Majesteit en Volk zaam, door de nauwste banden verenigd, Gods zegen blijve rusten.
 
 
De Gaay Fortman, Burgemeester van Ridderkerk