Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Historische optocht.

 

Voor het vieren van het feest van 100 jaar onafhankelijkheid op 24 en 25 september 1913 had de gemeenteraad al in 1912 een bedrag van tweehonderd en vijftig gulden uitgetrokken. Dit in verband met eventuele subsidies aan commissies voor feestplannen. Afgesproken werd dat per schoolkind een bedrag van dertig cent gegeven zou worden, uit te keren aan de schoolhoofden voor de feestelijke herdenking. Het college van burgemeester en wethouders werd ook gemachtigd het gemeentehuis ter gelegenheid van de feesten op het Dorp te versieren en te verlichten.
In het “Rotterdams Nieuwsblad “ stond op vrijdag 26 september 1913  onderstaand verslag. 

 

De Onafhankelijkheidsfeesten.

De kinderfeesten te Bolnes, Slikkerveer en Ridderkerk gisteren gehouden, mogen zeer goed geslaagd genoemd worden. De Optocht voor en door de kleinen, werd reeds door ons beschreven. Allerlei spelen werden gehouden terwijl het ook aan versnaperingen niet ontbrak. De ouden van dagen werden evenmin vergeten ; de commissie heeft den oudjes een prettige dag bereid door hun een feestgave uit te reiken.
's Avonds had een lichtstoet plaats met versierde fietsen en wagentjes.
Daar waren mooie versieringen bij. Eenige fietsen waren in vliegmachines veranderd, terwijl ook een sloep en een motorboot in den stoet meetrokken.
De stoet werd opgesteld te Slikkerveer, en verdeelde zich daar in tweeën. De eenen helft trok naar Bolnes. terwijl het andere gedeelte naar Ridderkerk ging.
Verschillende verlichtingen waren reeds dezen avond ontstoken.
Er heerschte een feestelijke stemming, doch de orde werd niet verstoord.

De Historische Optocht werd heden gehouden. Reeds vroeg in den morgen om 7 uur, werden in de  3 plaatsen de klokken geluid, ten teeken, dat het feest een aanvang had genomen.
Dit inluiden was eigenlijk overbodig, want de menschen behoefden niet wakker geroepen te worden. Men was reeds present. Kinderen liepen in clubjes, getooid met oranje-sjerpen en vlaggetjes dragend, reeds langs den weg, luid zingend Oranjeliederen.
Om 9 uur stelde zich te Ridderkerk de optocht op. Hier was 't bijzonder druk.
Een oogenblik leek 't, of uit deze massa, gecostumeerden, deze chaos van rijtuigen en paarden, geen goed geheel te „fabriceeren was, doch nauwelijks ging de optochtcommissie aan 't werk, of daar kwam reeds „vorm" in de groepen. In draf kwamen de herauten aanrijden en stelden zich aan 't hoofd van den troep.
Dan volgde een vaandeldrager met 't wapen van Ridderkerk.
De dragonders en courassiers van Napoleon volgden en eindelijk kwam Napoleon fier op zijn schimmel gezeten. De figuur van den grooten keizer was hij niet bijzonder mooi gekozen.Hij leek ons wel wat al te jong... Terwijl zich in Ridderkerk de, optocht opstelde, was 't aan t oude veer te Slikkerveer een heele drukte; daar toch zou zoo direct de Prins van Oranje landen, om zich,als de stoet uit Ridderkerk aankwam, er bij aan te sluiten, 't Wachten duurde lang... te lang: volgens sommigen. Eindelijk, even elf uur. daar hoorden wij, van heel uit de verte de muziek van dien optocht... Tegelijk donderden de kanonschoten over Slikkerveer.
De Prins was in aantocht! Heel ver de rivier op, kwam een bootje, voerende een Oranje-vlag... Visschers en visschersvrouwen verschenen aan het .veer. De muziek speelde het Wilhelmus en onder luide hoera's stapte 'Prins Willem van Oranje, de latere Koning Willem 1. aan land. Zijne Koninklijke Hoogheid werd door „Het Driemanschap" ontvangen en door de bevolking geestdriftig ingehaald. Met eenige woorden dankte de Prins voor de ontvangst. Voort trok weer de lange fraaie stoet den weg naar Bolnes op, want daar wachtte men reeds met ongeduld. 't Zou te ver voeren, alle groepen uit den optocht te beschrijven. Volstaan wij met op te merken, dat er vele zeer mooie bij waren. Zoo trok het rijtuig, waarin koning Lodewijk Napoleon en diens gemalin zaten, ieders aandacht en stak het gevolg van dezen koning van Holland in zeer fraaie, mooie costumes. Ook de gemalin van keizer Napoleon, Maria Louise. had veel werk van haar costuum.gemaakt. De Scheveningsche visschers werden overal luide toegejuicht. Bijzonder veel werk was besteed aan den wagen, voorstellende, „,De Elf Provinciën met de Hollandsche Maagd en aan de wagen van „De Vrede". Van Bolnes trok de stoet weer terug naar Ridderkerk, waar hij ontbonden werd.