Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Overzicht van het tentoonstellingsterrein aan de Molensteeg.

 

Van 14 tot 17 september 1927 werd in Ridderkerk, ter gelegenheid van de viering van het 80 jarig bestaan van de Hollandsche maatschappij van landbouw, een grote Land- en Tuinbouwtentoonstelling gehouden. Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik brachten toen een bezoek aan onze gemeente. Door de overvloed van regen is deze tentoonstelling berucht geworden want het terrein (van Wiek Dam) was in een modderpoel herschapen en de paardendag mislukte daardoor. Onderstaand het tweede deel van een artikel, dat voorafgaand aan deze tentoonstelling dat op 29 juli 1927 verscheen in de Nieuwe Rotterdamse Courant.

 

Dag van het fokvee.

Veel dank is men verschuldigd aan den burgemeester, die ten allen tijde een groote medewerking heeft verleend. De inschrijvingen zijn geopend en de belangstelling blijkt dusdanig te zijn, dat geen nummer zal behoeven te worden geannuleerd. De voorzitter van de reclame-commissie, de heer W. Dam Rzn. heeft vervolgens het programma nader toegelicht. Op 14 September zal het de dag van het fokvee zijn. Dan wordt de 9de centrale fokveedag voor het zwartbont Hollandsch veeslag gehouden. Er zullen op de tentoonstelling te zien zijn de keurverzamelingen van fokvereenigingen of fokkers, die persoonlijk lid van den bond zijn. De tweede dag van de tentoonstelling is aan de paarden gewijd. Op de tentoonstelling zullen zoowel warmbloed-type landbouwtuigpaard, als koudbloed van het Belgische type te zien zijn. Op den derden dag zullen vooral de varkens, schapen, geiten en hot pluimvee de aandacht vragen. Bovendien zal dien, dag een groot concourshippique worden gehouden. Op de andere dagen van de tentoonstelling zullen trouwens eveneens concourshippiouo's worden gehouden, op wat kleinere schaal. Behalve de genoemde afdeelingen zal de tentoonstelling nog omvatten een afdeeling melkcontrole, melkwinning en melkbehandeling op de boerderij, een afdeeling melkgereedschappen en landbouwwerktuigen. een afdeeling groenten, fruit en bloemen, in het land gegroeid, een afdeeling akkerbouw, een aldeeling rij- en voertuigen, auto's en motorrijwielen, zadelmakersartikelen en hoefbeslag en afdeeling vlasindustrie en een afdeeling landbouwwetenschap en -onderwijs. Bovendien zal er nog een afdeeling inzendingen ter opluistering zijn, voor welke afdeeling al veel vet vee is ingeschreven. 

 

Ringrijden.

Op den vierden dag van de tentoonstelling zal er feest zijn en wordt er een groote ringrijderij gehouden. Trouwens zal er op het tentoonstellingsterrein natuurlijk ook geen luna-park ontbreken. Voorts is aan de tentoonstelling een groote verloting verbonden Op het Huis ten Donck. het bekende kanteel van Ridderkerk, met het ten minste even bekende Doncksche bosch, zal een feestmaaltijd worden aangeboden, ter gelegenheid van het 80-jarige bestaan van de Hollandsche maatschappij van landbouw Nadat het programma nog meer in finesses was toegelicht hebben de genoodigden een bezoek gebracht aan het tentoonstellingsterrein. Voorloopig is het terrein 7 H.A. groot, maar vermoedelijk zullen de 3 er dadelijk aangrenzende H.A. er nog wel moeten worden bijgetrokken. Het terrein ligt dadelijk achter de boerderij van den heer W. Dam Rzn. De gewone toegang is met betonnen platen in gereedheid gebracht om ook bij minder goede weersgesteldheid zware wagens te kunnen dragen. Voor bet publiek wordt evenwel een aparte toegang gebouwd. Een eerepoort zal al van ver de aandacht trekken. Het voorste deel van het terrein is gereserveerd voor de concours hippiques. Tevens zal daar de eerering zijn, waarbinnen het bekroonde vee zal worden geleid. Op dit deel van het terrein zal een tribune, welke 1000 zitplaatsen biedt, worden gebouwd. Daarvoor zullen nog ongeveer 500 open zitplaatsen komen. Verder komen er rond dit gedeelte nog tal van staanplaatsen. Ten behoeve van het concours en de ringrijderij is het terrein geheel gelijk gemaakt. Alle greppels zijn gedempt en alle oneffenheden zijn verwijderd. Achter en naast dit deel, komen het eigenlijke tentoonstellingsterrein en het lunapark. Op het oogenblik loopen er nog rustig koeien te grazen én men kan zich er eigenlijk moeilijk een denkbeeld van vormen, dat ruim 7 weken dit terrein in feestkleed zal zijn gestoken en dat er dan een groote tribune zal staan, maar waar de Ridderkerkse ondernemingsgeest en het doorzettingsvermogen op papier al zooveel in orde hebben gebracht, mag er geen twijfel bestaan of men ook in de daadwerkelijke uitvoering van alle plannen zal slagen. Particulier initiatief heeft al een belangrijke waarborgsom samengebracht. De gemeente Ridderkerk heeft op vele manieren haar medewerking verleend en bijvoorbeeld de zorg op zich genomen voor den aanleg van electrisch licht en waterleiding. De Provinciale staten hebben in een Woensdag gehouden zitting een voorstel aangenomen, waarin een zéker percentage van het eventueele verlies tot een vastgesteld maximum voor rekening van de provincie wordt genomen. En zoo wordt aan alle kanten medegewerkt en blijk gegeven van vertrouwen in het slagen van deze grootsch opgezette onderneming. Als het weer meewerkt, wordt niet alleen uit den omtrek, maar vooral ook uit Rotterdam en Dordrecht een ware uittocht naar Ridderkerk verwacht. Ridderkerk maakt zich op, de vele gasten naar behooren te ontvangen
Na de bezichtiging van het uitgestrekte terrein is het gezelschap per auto naar Rotterdam gegaan, waar in 't Vergulde Spinnewiel een gemeenschappelijke maaltijd werd aangeboden. Aan tafel hebben o.a. het woord gevoerd de heeren J. W. Klein, die de beste wenschen voor het welslagen van de tentoonstelling heeft uitgesproken, dr. G. Kruyt, voorzitter van de financiële commissie, KI. D. Noordzij, voorzitter van de commissie voor de afdeeling paarden, die een beroep deed op de belangstelling voor het paard, dat tegenwoordig zooveel concurrentie heeft te verduren van den motor, Benjamins, de verzorger van de reclame en de advertenties en de voorzitter van de commissie voor de afdeeling concours-hippique. Na afloop van den maaltijd is men nog geruime tijd gezellig bijeen gebleven.

 

Vervolg De Landbouwtentoonstelling in 1927 deel 3.