Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 

Van 14 tot 17 september 1927 werd in Ridderkerk, ter gelegenheid van de viering van het 80 jarig bestaan van de Hollandsche maatschappij van landbouw, een grote Land- en Tuinbouwtentoonstelling gehouden. Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik brachten toen een bezoek aan onze gemeente. Het Koninklijk Paar werd zeer enthousiast ontvangen en kreeg op verschillende plaatsen bloemen aangeboden. Bovenstaande foto laat zien dat er net zoveel belangstelling was als regen. Door de overvloed van regen is deze tentoonstelling berucht geworden want het terrein (van Wiek Dam) was in een modderpoel herschapen, de paardendag mislukte daardoor en…zelfs de Koningin werd geplaagd door aangezichtspijnen.
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit en dat was ook al zo in 1927. In juli van dat jaar riep burgemeester Klein de pers bijeen en dat resulteerde in onderstaand wervend artikel dat op 29 juli 1927 verscheen in de Nieuwe Rotterdamse Courant.
 

De voorbereiding van een groote tentoonstelling van land. en tuinbouw in september 1927.

Een van de aardigste uitstapjes van Rotterdam uit, blijft toch altijd nog een boottochtje de rivier op. Eerst krijgt men dan Rotterdam van den besten kant te zien — de drukke havens, het vertier op het water, de wijde bogen van de Maasbruggen, het machtige sluitstuk van het havenbeeld, de hooge heftorens boven de Koningshaven en de groene plantage — en daarna ziet men langs de oevers successievelijk de vele scheepsbouwwerven. de machinefabrieken, de dwarshellingen en de slooperijen voorbij trekken, de geboorteplaats, het Ziekenhuis en het graf van zoo vele schepen. En overal is er drukte en bedrijvigheid, overal klinkt de trillende klop van den pneumatische, klinkhamer en knerpt de nasale zang van een machinale boor, telkens weer ziet men de rosse vonkenregens van de zuurstofapparaten en den rooden gloed van schroeiend heete draadnagels; met een zwaai van hun krachtigen arm brengen ranke kranen een werkstuk op zijn plaats en drijvende bokken dragen ketels en machines aan. En daar tusschen door, als ter opluistering. krijgt men telkens weer een kijkje op sappige landbouwen, met hier en daar een torentje en een molen in 't verschiet.
Niet ieder geeft er zich rekenschap van, dat van even voorbij de plaats, waar de IJssel in de Nieuwe Maas uitmondt, tot Hendrik Ido Ambacht alles aan den rechteroever tot één gemeente behoort. De verschillende namen van de aanlegplaatsen doen dan ook eigenlijk tal van dorpjes vermoeden, maar Bolnes, Slikkerveer. Ridderkerk (dorp) en Oostendam hooren alle bij elkaar en daarbij komt dan nog het verder landwaarts gelegen Rijsoord. Alle tezamen vormen de uitgestrekte gemeente Ridderkerk, welke in het geheel 2467 HA. beslaat.
In het mooie, uit 1909 dateerende gemeentehuis, dat in de kom van het eigenlijke Ridderkerk staat, heeft de burgemeester, de heer J.W. Klein dezer dagen een aantal journalisten ontvangen en hun belangstelling voor zijn gemeente gevraagd. De bijeenkomst gold eigenlijk uitsluitend de groote tentoonstelling, welke in september daar zal voorden gehouden, maar de gelegenheid is al te mooi. om er niet een diepere beteekenis aan te geven en zoo werd in de eerste plaats ieder een gids voor Ridderkerk uitgereikt, een keurig boekje, dat is samengesteld met medewerking van het gemeentebestuur en dat, behalve een duidelijk kaartje, tal van gegevens bevat, welke een juisten kijk kunnen geven op de groote beteekenis van Ridderkerk, dat eenerzijds een heel belangrijke industrieplaats is. maar voor welke bovendien de land- en tuinbouw als bronnen van welvaart een niet gering te achten beteekenis hebben Aan Ridderkerk industrie is een groote plaats in het boekje ingeruimd, evenals de nijverheid ook een groote plaats in de gemeente inneemt. De opsomming van de voornaamste bedrijven uit de metaalindustrie telt niet minder dan 21 bedrijven en daaronder zijn firma's met een wereldreputatie
Ridderkerk is de geboorteplaats van schepen van den Rotterdamschen Lloyd, van de Holland-Amerika Lijn en vooral ook van schepen van de Koninklijke Pakketvaart-maatschappij. De gunstige ligging — tusschen Rotterdam en Dordrecht aan diep vaarwater — is dan ook van grooten invloed geweest op de ontwikkeling van de scheepsbouwnijverheid en wat daar bij behoort. Behalve de metaalindustrie zijn er in Ridderkerk nog een tabak en sigarenfabriek, een vlasindustrie, een wagenmakerij enz. De algemeene toestand van den landbouw en de veeteelt is er gunstig; de tuinbouw breidt zich steeds uit En van den groei van landbouw, veeteelt en tuinbouw zal nu de ophanden zijnde tentoonselling getuigenis afleggen- Den loden September zal de Hollandsche Maatschappij van Landbouw haar 80 jarig bestaan vieren en haar jaarlijksche vergadering ditmaal in Ridder kerk houden. De afdeeling IJsselmonde organiseert daarom op de dagen van 14 tot en met 17 September een tentoonstelling en de reeds genoemde bijeenkomst had tot doel in breeden kring bekend te maken, wat wordt beoogd.
Burgemeester Klein heeft de aanwezigen welkom geheeten en — na belangstelling voor de gemeente te hebben gevraagd — er den nadruk op gelegd, dat hij tegenover de tentoonstelling slechts staat als belangstellend toeschouwer die zijn steun zal verleenen. voor zoover dat mogelijk is. Verder is alles overgelaten, zoo zeide spreker, aan de stoere werkkracht van de organisatoren. De voorzitter van de afdeeling Eiland IJsselmonde van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, de Heer O. Dekker uit Barendrecht, heeft vervolgens een en ander van de tentoonstelling verteld. De plannen zijn al in Januari gerijpt. In het eere-comite hebben o.a. mr. J. B. Kan, minister van binnenlandsche zaken en landbouw, en de heeren Emile Claude baron Sweerts de Landas Wyborgh,  commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, J. W- Klein, burgemeester van Ridderkerk, en jhr. W.G. Groeninx van Zoelen. ambachtsheer van Ridderkerk, zitting genomen- Voorts zijn er 18 verschillende commissies gevormd, elk met een eigen gebied en deze commissies hebben in alle stilte vergaderd en gewerkt om het aan hun zorg toevertrouwde deel zoo goed mogelijk te doen zijn.

 

Vervolg De Landbouwtentoonstelling in 1927 deel 2.