Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Gemeentelijke ambachtsschool aan de Benedenrijweg te Slikkerveer.


De stichting van de gemeentelijke technische school.

In de Combinatie van 24 september 1981 werd al iets medegedeeld over de gemeentelijke technische school. Maar hoe is deze er gekomen? Het was in het jaar 1938 dat het bestuur van de vereniging "Ridderkerk's Belang" zich tot de gemeenteraad wendde met het verzoek om de oprichting en de instandhouding van een christelijke ambachtschool nodig te oordelen én mitsdien medewerking te verlenen.
In hetzelfde jaar verzocht het bestuur der Maatschappij "Tot Nut van het  Algemeen" departement Bolnes-Slikkerveer aan de gemeenteraad medewerking te verlenen tot het oprichten van een neutrale ambachtsschool, die gelijkelijk  geschikt was voor alle gezindten. Dit laatste schrijven werd door de industriëlen ondersteund. Het college van burgemeester en wethouders besloot daarop de daarbij betrokken organisaties van patroons en werklieden te horen. De Ridderkerkse Bestuurdersbond adviseerde een gemeentelijke ambachtsschool op te richten. Dit advies ontmoette bezwaren bij het college van burgemeester   en wethouders, want aan het particuliere initiatief moest de voorkeur worden gegeven.

In de raadsvergadering van 7 oktober 1938 werd het voorstel tot het stichten van een ambachtsschool aangehouden teneinde het college van burgemeester en  wethouders de gelegenheid te geven inlichtingen in te winnen over de financiële gevolgen.
Over de vraag of de oprichting wenselijk werd geacht staakten in de raadsvergadering van 28 november 1938 de stemmen. Op 9 december 1938 vond de herstemming plaats en met vijf tegen negen stemmen werd het voorstel verworpen. Het bestuur der vereniging "Ridderkerk's Belang" wendde zich in 1939 tot de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en verzocht om subsidie te verlenen voor het stichten van een christelijke school. Het bestuur der Maatschappij "Tot Nut van het Algemeen'' departement Bolnes-Slikkerveer verzocht in 1941 aan de gemeenteraad in verband met de gewijzigde omstandigheden te besluiten tot het oprichten van een gemeentelijke school voor dag- en avondcursus.

In zijn vergadering van 18 januari 1941 sprak de gemeenteraad uit, dat een ambachtsschool voor deze gemeente dringend noodzakelijk werd geacht. Een commissie, bestaande uit vijf raadsleden, werd ingesteld, welke tot taak had met de burgemeester als voorzitter een bespreking te houden met de besturen der verenigingen "Ridderkerk's Belang" en "Ridderkerk Vooruit". Maar met de besturen der verenigingen werd geen overeenstemming bereikt.
De meerderheid van het college van burgemeester en wethouders stelde voor om onder deze omstandigheden aan het college van gedeputeerde staten te berichten, dat geen medewerking voor de totstandkoming van een christelijke ambachtsschool diende te worden verleend. De minderheid van het college stelde voor te berichten, dat wel medewerking moest worden verleend. Het voorstel van de meerderheid van het college van burgemeester en wethouders werd in de raadsvergadering van 14 februari 1941 met zes tegen zeven stemmen verworpen, terwijl het voorstel van de minderheid van het college werd aanvaard.

Aan het college van gedeputeerde staten werd bericht, dat de totstandkoming van een christelijke ambachtsschool, uitgaande van de vereniging "Ridderkerk's Belang", wenselijk werd geacht. De Secretaris-Generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming keurde bij besluit van 13 mei 1941 de oprichting en instandhouding van een christelijke ambachtsschool niet goed. Daarbij overwoog hij, dat het niet mogelijk was gebleken door samenwerking van verschillende groepen in de gemeente Ridderkerk tot het oprichten van een bijzondere school te komen. Aan een gemeentelijke- ambachtsschool diende onder deze omstandigheden de voorkeur te worden gegeven. De gemeenteraad besloot in zijn vergadering van 5 juli- 1941 in principe over te gaan tot het stichten van een gemeentelijke ambachtsschool. Het college van burgemeester en wethouders werd uitgenodigd de nodige voorstel­len in te dienen om tot het stichten van een zodanige school te geraken.

In de raadsvergadering van 21 augustus 1941 deelde de voorzitter mede dat het in de.bedoeling lag de voormalige bijzondere school gelegen aan de Benedenrijweg te Slikkerveer, in te richten  voor ambachtsschool. In het eerste jaar zou alleen les worden gegeven in bankwerken en elektrotechniek. Daarbij werd gerekend op twee groepen van dertig leerlingen. Het aantal leraren zou bestaan uit één directeur en vijf leraren. De eerste jaren zouden hoogstens twee leraren een dagbetrekking hebben, de overige leraren zouden hun betrekking als bijbetrekking hebben te beschouwen.

 


Dit artikel verscheen eerder in de Combinatie van 21 januari 1982 en is geschreven door J.W.A. van der Blom.