Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 
 
Bovenstaande krantenkop zal menige oude Ridderkerker zich wel herinneren. Van Gent's Nieuwsblad was een plaatselijk nieuws- en advertentieblad, (in de volksmond "Sufferd" geheten) dat vooral opviel door op zeer ongezouten wijze commentaar te leveren op de Ridderkerkse politici en de dorpspolitiek. Dit was velen een doorn in het oog maar het blad mocht zich toch verheugen in een groot aantal abonnees, dat elke week smulde van deze dorpsroddels. Van Gent heeft zich met zijn "Bezuinigingspartij" ook zelf inde politiek gestort en wist in 1927 twee raadszetels te behalen. Vanzelfsprekend benutte hij zijn Nieuwsblad voor de eigen verkiezingscampagne. Zichzelf prees hij ondermeer aan als volgt: Stem van Gent, De 0 van lijst 3. Een stukje proza uit deze verkiezingskrant van 1931 vindt u hier onder. En in deze verkiezingseditie worden nog veel meer vermeende (?) ondeugden van de toenmalige raadsleden uitgebreid uit de doeken gedaan.
 
 
Wat er deze vier jaar is geschied.
 
Onder leiding van Burgemeester Klein, Wethouder van Vliet, Wethouder Groenenboom, Architect Hardeman, J.G. de Zeeuw (deze laatste 2 als adviseurs) hetwelk als een aanfluiting onzer gemeente protesteert tegen een dergelijk bestuur. Tweemaal hebben ze geprobeerd de ambtenaren hun inkomen te vergrooten en is zelfs langs een achterdeurtje dit bij Hardeman gelukt. Brandspuit, Kerkhof, Gemeentewerken zoals metselen, straten, timmeren, schilderen enz. werd den particuliere bazen ontnomen en eigen mannetjes aangesteld.
Door voortdurend onnodige situaties te scheppen, teekeningen enz. voor vriendjes te maken, diverse werkzaamheden te verrichten door gemeente personeel moest het opzichters corps tot bijna 10 gebracht worden.
Betaalt maar belasting maar kans om wat te verdienen blijft voor de ambachtslieden vrijwel uitgesloten. De combinatie Anti-SDAP en Liberaal hebben met uw geld gesmeten.
Zij hebben onder het motto werkverschaffing stratenplannen ontworpen waar van elke f 100,- nog geen ƒ 17,- werkelijk arbeidsloon aan de werklozen ten goede kwam, de rest was teekeningen, straatsteenen, rioolbuizen, zand enz. Dus straks betalen diegenen die nog verdiend hebben met enkele winkeliers o. a. middenstanders en een heel enkele Kapitalist de belasting waar men van kan zeggen    dat   van    elke   f 100,-   slechts   f 17,-doel troffen. Het belachelijke dat een nieuw GEB gebouw hetwelk meer dan f 100.000,- zal kosten ook werkverschaffing is vindt men enkel in de hersens van Rook, want als er f 1000,- van in onze gemeente blijft valt het mee. Hoe gaarne zou ik nog tientallen feiten hier aan toevoegen maar de beperkte ruimte welke mij is afgestaan laat dit niet toe. Ik kan gerust eindigen met de wetenschap dat elke burger, onverschillig van welke politieke partij, het met mij volkomen eens is, dat véél uitgaven belangrijk minder gekund hadden, dat onder de regeering onzer gemeente in de laatste 4 jaar meer is uitgegeven dan in de tien jaar daarvóór.
Dat Ridderkerk staat aan den vooravond van zijn financieelen ondergang en dat indien niet direct wordt ingegrepen en nog gered wat gered kan wordenm, we straks met een belasting opbrengst zitten die de grenzen der onmogelijkheid verre overschrijden en al is men dan rood, wit of zwart en men heeft zijn eigen politieke kleur gestemd en diezelfde partij voert ons ten afgrond dan zal uw politieke vriend niet voor u betalen maar staat elke burger voor zijn plichten daarom laat in den Gemeenteraad de politiek varen doch neem uw keus in diegene welke het belang der gemeente boven alles stelt en daardoor ook uw belang. Bezuinigingen of ten gronde gaan, kiest daaruit uw keus.De bezuinigingspartij geeft u een keus uit 3 personen.
VAN GENT, RIJSDIJK of VAN DER POL.