Contact gegevens

Stichting Oud Ridderkerk

Kerksingel 26

2981 EH  Ridderkerk

Telefoon: 0180 - 430615

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Email redactie: redactie@oudridderkerk.nl

 

Openingstijden:

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!


Donateur worden?


De expositiekalender 2015 vermeldde weer negen exposities, waarvan één “overlopende”. 
Het was een gevarieerd programma. Kunst, hobby, verenigingen, geschiedenis en muziek, waren ditmaal vertegenwoordigd. Er waren maar liefst drie jubilea: Radio Ridderkerk 30 jaar, Muziekschool 50 jaar en onze eigen stichting ook een halve eeuw! Zeker vermeldenswaard is de expositie “Terug naar de jaren 60”, welke aansloot bij de viering van 50 jaar Stichting Oud Ridderkerk. Ook dit jaar werden aan de donateurs en sponsors drukwerken ter beschikking gesteld. Bij de expositie “Scheepswerven aan de Nieuwe Maas” werd een boekje met een gerelateerd historisch overzicht gerealiseerd. Tijdens de ex-positie “Terug naar de jaren ‘60” werd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan het boek “Woelingen” uitgegeven. 

Start en sluitstuk van dit jaar waren ditmaal de kunstexposities. Dit werd veroorzaakt door maar liefst drie jubileumexposities, die alle in het najaar/winter plaatsvonden. Het samenstellen van de tentoonstellingsagenda dit jaar had de nodige voeten in aarde. 

De zomertentoonstelling stond ditmaal in het teken van “hoe het vroeger was” en had daarom de tijdbepalende titel “Tijd van toen”. Hiervoor werd door de werkgroep Collectiebeheer letterlijk en figuurlijk een forse greep gedaan in de artikelen uit het entrepot.
De werkgroep Fotodocumentatie zorgde voor bijpassend fotomateriaal aan de wanden.

 

De Werkgroep Wisseltentoonstellingen bestaat (weer) uit zes vaste medewerkers. Daarnaast kan tevens een beroep worden gedaan op enthousiaste en ter zake deskundige parttimers, die vooral bij het rondleiden van de schoolklassen en groepen onmisbaar zijn.

Ook maken we dankbaar gebruik van de diensten verleend door leden van onze technische ploeg, die bij het op- en afbouwen van exposities dikwijls hun steen(-tje) bijdragen en onze gastvrouwen en gastheren van de baliedienst die onze gasten verwelkomen en ontvangen. Last but not least de goede zor-gen van de werkgroep VOK (Verzorging Oudheidkamer), die onze medewer-kers en bezoekers voorzien van het zo gewaardeerde “natje en droogje” bij openingen van exposities en rondleidingen. 

 

Exposities 2015


In de eerste week van het jaar 2014 was de expositie “Van Sintsnoep tot kerstgroet” nog te bezichtigen. Daarna gevolgd door een kunsttentoonstelling van 7 januari t/m 14 februari, met prachtig werk van Annie van Wingerden en haar dochter Nathalie de Waard. De opening werd verricht door Netty van Rotterdam.

Deze tentoonstelling werd gevolgd door de expositie “Scheepswerven aan de Nieuwe Maas”, gebaseerd op een manuscript uit de jaren ’30 van de vorige eeuw. Toegevoegd werd de huidige situatie van de beschreven bedrijven, waarvoor we de kennis in “eigen huis” raadpleegden. In het “bijpassende” boekje werd uitgebreid ingegaan op de historie van de bedrijven. De exposi-tie had als tijdvak 18 februari t/m 28 maart.

Van 1 april t/m 9 mei stond een expositie gewijd aan de hobby “Kantklossen”, m.m.v. de dames van de Kantkloskring Ridderslag, die elke vijf jaar expose-ren. Ook nu weer werd d.m.v. demonstraties getoond hoe het kantklossen in zijn werk gaat en hoe de fraaie geëxposeerde werkstukken ontstaan. 

Tijdens de zomerexpositie, verzorgd door de werkgroepen Collectiebeheer en Fotodocumentatie, was de sfeer van de eerste helft van de vorige eeuw goed waarneembaar. Veel huiselijke tafereeltjes en bijpassend fotowerk aan de wanden, voerden de bezoekers terug naar “de goede oude tijd”, waarin het leven dan wel eenvoudiger maar niet beter was. 

Een geheel ander genre betrof het onderwerp van de expositie ”Radio Ridderkerk 30 jaar”. In deze overzichtstentoonstelling werd door de exposant alles uit de kast getrokken om de bezoekers te tonen hoe men in 30 jaar radio en tv maken vorderingen gemaakt had. 

 

Zo werden tijdens de opening op 1 juli diverse radiouitzendingen verzorgd vanuit de Oudheidkamer met hun 30+ apparatuur. Ook konden de bezoekers op een groot scherm programma’s terugzien en (in kleiner verband) de promotiefilm van de Oudheidkamer bekijken. De expositie liep tot 8 augustus. 

Van 12 augustus t/m 19 september werd de aandacht getrokken door het jubileum van het muziekonderwijs in Ridderkerk die 50 jaar geleden startte met de muziekschool in het centrum. Momenteel is ToBe hiervoor verantwoorde-lijk. In de vitrines uiteraard de nodige muziekinstrumenten en de wanden werden gesierd met veel oude affiches en krantenberichten. Tijdens de opening werd gemusiceerd.

Wat als representatief voor ons jubileum beschouwd kan worden, was de expositie “Terug naar de jaren zestig”, die teruggreep naar de ontstaansjaren van onze stichting. Het bijeenbrengen van te exposeren artikelen was geen eenvoudige opgave. Hiervoor werden de nodige personen benaderd en toen bleek hoe weinig in onze huidige weggooimaatschappij overgebleven is uit de jaren zestig. De diversiteit en originaliteit van de geëxposeerde artikelen had tot gevolg dat bij het binnentreden van de wisselexpositieruimte de sfeer van deze tijd goed merkbaar was. De expositie trok veel bezoekers en werd afgesloten op 14 november.

Als sluitstuk, van 18 november tot net na de jaarwisseling, fungeerde de kunstexpositie. Ria Volwerk-Hurkmans toonde mooie werken in acryl en Em-my Vennix-v.d. Berg verraste met schitterend keramiek. 

 

Programma 2016


Voor 2016 staan wederom acht exposities en één “overlopende” op het programma. Na de laatste week van de kunstexpositie volgt in januari/februari de expositie van de Scheepsmodellenvereniging Ridderkerk. De leden van de vereniging zullen hun fraaiste modelbouwproducten hiervoor tentoonstellen. 
 
Medio februari tot eind maart wordt een kunstexpositie gehouden met werk van vier beeldhouwers van Atelier Jetzes en fotowerk van Coenraad de Jong. 

Eind maart tot begin mei wordt het Jeugdwerk in Ridderkerk belicht en hiervan verschijnt tevens een boekje. Medio mei tot medio juni exposeert een “vaste klant” zijn stoommachines, die enkele jaren geleden vooral bij de jeugd zeer in trek waren. Ditmaal gecombineerd met treinaccessoires, een voor ons nieuw item. 

 

Medio juni tot begin augustus is de zomerexpositie gepland, waarvan het onderwerp nog niet is vastgesteld. De werkgroepen Collectiebeheer en Foto-documentatie tekenen er voor.

Medio augustus tot medio september volgt weer een kunstexpositie, ditmaal met werk van Gerard van Halderen. Eind september tot medio november staan kinderboeken en kinderspeelgoed uit het verleden op het programma. Het jaar sluit met spelletjes, eveneens uit voorbije jaren. 
 
Rondleidingen en educatie
In de Oudheidkamer worden regelmatig rondleidingen gegeven. Op afspraak krijgt een groep een rondleiding van ongeveer één uur. Iedere groep wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. Daarna volgt de rondleiding.
Ook voor speciale groepen worden rondleidingen gegeven, bijvoorbeeld voor rolstoel-/rollatorgebruikers uit Reijerheem, Het Ronde Sant of De Riederborgh. Mensen van wie het geheugen niet meer zo goed is nemen ook deel aan een rondleiding. Ze herkennen veel dingen van vroeger en hebben dan een heerlijk uurtje. 

Mede door het jubileum is het aantal rondleidingen in de Oudheidkamer flink toegenomen. De jubileumtentoonstelling was zo in trek bij het publiek, dat daardoor het aantal rondleidingen voor volwassenen toenam van 203 naar 504 personen. Bij de kinderen was een lichte stijging te zien. Daar steeg het aantal van 252 naar 274 personen. Dit kwam mede ook door het feit, dat er geen specifieke tentoonstellingen voor kinderen zijn geweest. Als we echter naar de tentoonstellingskalender van 2016 kijken, zijn daar wel een paar publiekstrek-kers voor de scholen bij.

 

Expositiekalender 2017

Datum Onderwerp
01-01-2017 t/m 07-01-2017 Spelletjes
11-01-2017 t/m 25-02-2017 Gildeschilders
01-03-2017 t/m 15-04-2017 Stoommachines en oud speelgoed
19-04-2017 t/m 03-06-2017 Huisvlijt/Hobby
07-06-2017 t/m 05-08-2017 Zomerexpositie Molens
09-08-2017 t/m 22-09-2017 Meten is weten
27-09-2017 t/m 11-11-2017 Kunst
15-11-2017 t/m 03-01-2018 Bibliotheek Ridderkerk

 

Boekjes


Jeugdwerk Ridderkerk en Kinderboeken en kinderspeelgoed..

Ton Remans