Contact gegevens

Stichting Oud Ridderkerk

Kerksingel 26

2981 EH  Ridderkerk

Telefoon: 0180 - 430615

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Email redactie: redactie@oudridderkerk.nl

 

Openingstijden:

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!


Donateur worden?


Genealogie = stamboomonderzoek. 

Van wie stam ik af, waar komt onze naam vandaan, waar liggen mijn wortels? Allemaal vragen die actueel worden als mensen zich met stamboom- of familieonderzoek bezig gaan houden. Genealogie is de wetenschappelijke term. Veel geïnteresseerden pluizen archieven na om de familiegeschiedenis boven water te krijgen en antwoord te krijgen op bovenstaande vragen.
Als eerste officiële werkgroep van de Stichting Oud Ridderkerk werd, in december 1982 binnen de Stichting Oud Ridderkerk de werkgroep Genealogie opgericht. Bij de start was er amper historisch informatiemateriaal voorhanden, terwijl tevens de kennis over de juiste wijze van archiveren ontbrak. Inzicht in de juiste werkwijze werd opgedaan tijdens bezoeken aan het Streekarchief Eiland IJsselmonde en het Streekmuseum Hoekse Waard, waar men al de nodige ervaring op dit gebied had.

De inmiddels gevormde groep medewerkers hield zich al spoedig bezig met het verwerken van gegevens uit doop-, trouw- en begrafenisboeken van Ridderkerk en Rijsoord uit de periode 1579-1812 en de uitgaven van “Ons Voorgeslacht”.
Andere bronnen van informatie vormden de complete burgerlijke stand van 1812-1920, oude tijdschriften en kerkboden. 

 

In 1989 werden de gegevens uit de Ridderkerkse doop-, trouw- en begrafenisboeken ontcijferd en in een kaartsysteem vastgelegd. De eindscore werd 13.000 kaartjes. Daarnaast werd een fotoarchief voor familie- en persoonsfoto’s aangelegd. Inmiddels beschikt de werkgroep over een bibliotheek, waarin standaardwerken over heraldiek, streekgeschiedenis en naamgeving te vinden zijn.

(Be)zoekers kunnen niet alleen gebruik maken van de reeds door de werkgroep vergaarde informatie, maar ook op weg geholpen worden met het opzetten van een goed en duidelijk zoeksysteem. Een belangrijke verbetering bracht in 1994 de aanschaf van een computer met specifiek programma, waarmee alle gegevens uit het kaartsysteem konden worden opgeslagen.

De werkgroep voert niet alleen het beheer over de informatie welke van belang is voor genealogisch onderzoek, maar organiseert ook familiedagen, voor dragers van een gemeenschappelijke familienaam. Dat blijkt een schot in de roos. Een dergelijke dag kost de leden van de werkgroep een aanzienlijke hoeveelheid tijd. Echter, tijdens deze familiedagen worden veel familiebanden vernieuwd en ontstaan zelfs contacten met tot nu toe onbekende familieleden.

 

In 1995 gaf de Gemeente Ridderkerk te kennen dat zij het bijhouden van een knipselkrant wenste te beëindigen. De werkgroep besloot de handen ineen te slaan en dit in de Oudheidkamer te verzorgen. Zodoende blijft een schat aan plaatselijke informatie bewaard.

Vanaf 1996 werden de akten uit het tijdperk 1812-1936 op microfiche aangeschaft. Het ter beschikking krijgen van de zogenoemde “Collectie van Gemerden”, betekende een waardevolle aanvulling voor het bestand. Het historisch archief werd in 2000 beter inzichtelijk gemaakt. Een index op persoon- en bedrijfsnamen en verenigingen, maakt het nu mogelijk gegevens snel te raadplegen.

Het jaar 2001 bracht uitbreiding van het aantal ordners waarin zich bevinden: familiebladen, lijsten met namen van in de gemeente Ridderkerk geboren, gehuwde en overleden inwoners en advertenties m.b.t. belangrijke gebeurtenissen.

Een jaar later deed de werkgroep een belangrijke stap in de richting van de uitbreiding van de digitale technologie. Zij kregen de beschikking over een gloednieuwe pc met printer en scanner. Een digitale camera maakte het mogelijk dat foto’s digitaal kunnen worden gereproduceerd en opgeslagen.
Ook werden akten gefotografeerd en op cd-rom opgeslagen, e.e.a. voor zover de wet op de privacy dat toestaat. Een leesapparaat voor microfiches maakt het mogelijk deze gegevens van de Ridderkerkse geboorten, huwelijken en overlijden te printen.

Een groot aantal boeken van D.T.B. (Dopen, Trouwen en Begraven) werd gekopieerd en ingebonden. Voorts werd een groot aantal jaargangen van Kerkelijk Contact geschonken, waarin zich voor de groep Genealogie veel interessante en waardevolle gegevens kunnen worden ontleend. De werkgroep beschikt thans over verzamelingen van persoonsgegevens die al in de 16e eeuw beginnen.

 

Onze vrijwilligers


Dit jaar heeft onze werkgroep te maken gekregen met het overlijden van twee vrijwilligers, te weten Arie Oudijn en Leen Plaisier. Binnen onze groep, die al jarenlang met elkaar optrekt, hebben deze gebeurtenissen grote indruk gemaakt. Wij zijn hen dankbaar voor alles wat zij voor onze werkgroep hebben gedaan.

 

Genealogie


De in het jaaroverzicht 2014 geschetste terugloop van bezoekers als gevolg van het steeds meer beschikbaar komen van genealogiegegevens op internet heeft zich in 2015 niet verder voortgezet. De bezoekers hadden veelal specifieke en doelgerichte vragen waarvoor de antwoorden niet op internet te vinden waren. 

Onze voorraad rouw- en trouwkaarten is ook in 2015 weer aanzienlijk uitgebreid. Deze verzameling is voor veel bezoekers een waardevolle aanvulling op hun zoektocht naar het vervaardigen van hun familiestamboom.

Het digitaliseren van notariële akten, opgemaakt door Ridderkerkse notarissen in de periode 1832–1936, is dit jaar gereed gekomen. Een paar vrijwilligers hebben vele jaren aan dit project gewerkt. Het resultaat is te zien op de website van het Stadsarchief Rotterdam (het vroegere Gemeente Archief Rot-terdam). De laatste akte werd in het bijzijn van onze Burgemeester, mevrouw Attema, in het systeem ingevoerd. 

De dit jaar door ons georganiseerde familiedag voor iedereen met als achternaam “Van der Steen” was een groot succes; we mochten ongeveer 150 bezoekers verwelkomen. Behalve stamboomgegevens waren er ook enkele honderden foto’s te bekijken, waarop één of meerdere personen met de naam “Van der Steen” waren afgebeeld. De ook aanwezige klassenfoto’s haalden veel herinneringen bij de bezoekers naar boven. 

 

Fotoarchief


Ook dit jaar ontvingen wij weer veel familie- en klassenfoto’s die, na gescand te zijn, in ons digitale bestand opgenomen konden worden. Helaas ontbraken regelmatig namen van degenen die op de betreffende foto’s stonden afgebeeld. Ook het schooljaar was vaak niet meer te achterhalen. Via onze website, onder het hoofdstuk “Opsporing Verzocht”, is het altijd mogelijk aanvullingen en correcties door te geven.

 

Bibliotheek


De voorraad boeken is in een paar jaar tijd teruggebracht van 1250 naar on-geveer 725 stuks.
Dit komt doordat we ons steeds meer concentreren op boeken die op één of andere manier te maken hebben met Ridderkerk, haar inwoners, instellingen en (vroeger bestaande) bedrijven. De bibliotheek heeft, in vergelijking met voorgaande jaren, meer bezoekers getrokken. 
Door de grote afname van de boekenvoorraad is herinrichting van de boekenkasten en het opnieuw ordenen en registreren van de voorraad noodzakelijk; dit zal in 2016 gereed zijn. 

 

Informatieverstrekking


In het jaarverslag 2014 werd de verwachting uitgesproken dat de vraag naar aanwezige informatie en documentatiemateriaal, vooral met betrekking tot hier (vroeger) gevestigde bedrijven, verder zou toenemen. Deze verwachting is inderdaad uitgekomen. Door de samenstelling van onze werkgroep, de bij een ieder van ons aanwezige kennis en ervaring op zijn of haar terrein en de kwaliteit van het aanwezige materiaal zijn wij in staat geweest om op veel vragen binnen korte tijd een antwoord te geven. 

Wij beschikken al vele jaren over een grote verzameling informatie- en documentatiemateriaal over de vroegere scheepswerven in onze gemeente. Veel van dit materiaal kan als “zeldzaam” of “uniek” worden beoordeeld. 
Tegenwoordig trekt deze verzameling ook bezoekers van buiten onze gemeente. Zo hebben wij dit jaar bezoek gehad van medewerkers van het Maritiem Museum Rotterdam en het Nationaal Sleepvaart Museum in Maassluis. Ook diverse leden van de landelijke vereniging “De Binnenvaart” en de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) hebben inmiddels een bezoek aan de Oudheidkamer gebracht, of gegevens uit onze verzameling opgevraagd. 

Huib van Vliet

 

Burgerlijke stand aanwezig in de Oudheidkamer 

Ridderkerk: geboorteakten op scans 1812 - 1908 
Ridderkerk: huwelijksakten op scans 1812 - 1933 
Ridderkerk: overlijdensakten op scans 1812 -1958

Rijsoord : geboorteakten op scans  1818 – 1845
Rijsoord : huwelijksakten op scans 1818 – 1845
Rijsoord : overlijdensakten op scans 1811 – 1845

Strevelshoek: geboorteakten op scans 1818 - 1845
Strevelshoek: huwelijksakten op scans 1818 – 1845
Strevelshoek: overlijdensakten op scans 1818 – 1845

Rijsoord en Strevelshoek : geboorteakten op scans  1846 – 1855
Rijsoord en Strevelshoek : huwelijksakten op scans  1846 – 1855
Rijsoord en Strevelshoek : overlijdensakten op scans  1846 – 1855
Bevolkingsgegevens

Ridderkerk: Index Volkstelling 1826 en 1840
Rijsoord : Index Volkstelling 1840

Ook aanwezig zijn de DTB’s van:

Ridderkerk: dopen in afschrift en als index van 1579 – 1601 en van 1723 – 1823
Ridderkerk: ondertrouw en trouwen in afschrift en als index van 1579 – 1608
Ridderkerk: trouwen in afschrift en index van 1579 – 1811
Ridderkerk: begraven in afschrift en als index  van 1603 – 1810

Rijsoord en Strevelshoek : trouwen in afschrift en als index van 1585 – 1812
Microfiches: collectie van Gemerden 
Ridderkerk lidmaten Nederl. Hervormde kerk 1770-1818
Ridderkerk lijst predikanten en ouderlingen N.H. kerk 1574-1865
Ridderkerk D.T.B. Gezinnen 1700 - 1812

Openingstijden:  Alle gegevens zijn uiteraard voor het publiek ter inzage. U kunt hiervoor terecht op de
1e en 3e zaterdagmiddag van de maand van 13.30 uur tot 16.30 uur. 

Gelieve bij een bezoek in de vakantiemaanden juni, juli en augustus, vooraf uw bezoek te melden.

 

Ab van Rosse Cees Smits
Dick Broekhuizen Gerrit Smit
Herman van Hal Huib van Vliet
Jan Kooij Ragnar Donker
Tine Bronscheer Rene Plaisier